CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. Regulació jurídica aplicable

La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatges (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d’abril).

Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l’execució del contracte de viatge combinat i d’aquestes condicions generals, i renuncien al fòrum propi en cas que sigui diferent.

2.Organització

L’organització tècnica d’aquests viatges va a càrrec de Kartika Viatges, amb títol llicència GC 3880, amb domicili a Barcelona C/Mallorca, 1-23 1r 8ª 08014, en col·laboració amb altres agències nacionals, estrangeres i companyies aèries.

Condicions del Contracte

La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest catàleg, suposa l’acceptació total d’aquestes condicions generals, que es consideren automàticament incorporades al contracte, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix.

3. Inscripció al viatge

L’acte d’inscripció al viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 40% de l’import total pressupostat. El 60% restant s’haurà d’abonar almenys 30 dies naturals abans de la data de sortida del viatge, considerant, en cas contrari, que el client desisteix voluntàriament de la reserva, el que comportarà despeses de cancel·lació. El percentatge del dipòsit a realitzar per efectuar la inscripció, pot variar segons les condicions de contractació de cada proveïdor, podent ser exigit un import més o menys segons condicions, aquest percentatge serà comunicat en el moment d’efectuar la reserva al client. En el cas que una persona s’inscrigui a una altra / s, assumeix en el seu nom el contingut íntegre d’aquestes condicions generals.

4. Modificació del viatge per part de l’organitzador

Quan l’organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible perquè aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reemborsament íntegre de les quantitats pagades , o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial

En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació, s’entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

Es consideren causes suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a la realització del viatge.

Modificacions d’itinerari i hotels durant el viatge.

L’itinerari definitiu detallat en el programa i en la fitxa tècnica pot patir modificacions. El CLIENT accepta expressament les modificacions in situ d’aquell itinerari que pugui realitzar l’agència organitzadora per al bon desenvolupament del viatge i per causa justificada. S’accepten expressament els canvis realitzats per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infraestructura local sempre que no comporti l’incompliment de cap dels serveis inclosos en el viatge combinat contractat.

El CLIENT també accepta el canvi d’establiment hoteler que es produeixi in situ sempre que el gaudit tingui una categoria o característiques iguals o superiors al fixat a l’itinerari inicial. En cas que els clients hagin de ser allotjats en hotels de categoria inferior a la contractada, al seu retorn l’agència els reemborsarà la diferència de preu en el cas que aquesta existeixi.

5. Condició contractual

L’agència organitzadora podrà suspendre la realització d’aquells viatges subjectes a un mínim de participants, quan aquest no sigui assolit. La suspensió s’ha de comunicar als clients inscrits amb un mínim de 10 dies naturals d’antelació a la data de sortida prevista. En aquest cas, el client tindrà dret a la devolució de les quantitats abonades pel viatge, però no tindrà dret a cap indemnització.

L’agència organitzadora es reserva el dret a admetre o expulsar aquelles persones que, al seu criteri objectiu, no reuneixin els requisits necessaris per a la realització del viatge o que amb la seva actuació dificultin la bona marxa del viatge i l’harmonia en la convivència del grup .

6.Desistiment per part del client

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d’indemnitzar l’agència de viatges amb l’abonament de les despeses de gestió (80 € per persona), les despeses de anul·lació justificades (ocasionades a l’agència organitzadora i als proveïdors turístics) i una penalització consistent en el 5% de l’import total del viatge si l’anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data d’inici del viatge, al 15% si es produeix entre els 10 i 3 dies naturals, en el 25% si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l’hora prevista per a la sortida.

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l’anul·lació en cas de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que el contracte hagi deixat constància.

Pel que recomanem que el consumidor disposi d’una assegurança amb cobertura de despeses de cancel·lació.

7. Preu del viatge

El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l’impost sobre el valor afegit quan és aplicable i s’entén vigent durant la temporada que s’indiqui.

El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el preu del carburant), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els d’aterratge , embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte (si aquest s’ha formalitzat).

8. Establiments d’allotjament

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per establiments d’allotjament turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En el cas que aquesta classificació no existeixi, la descripció i les característiques pròpies de l’establiment deixar constància en el contracte.

9. Documentació

El client té l’obligació de portar sempre el document nacional d’identitat i també, en cas que s’exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents.

L’agència té el deure d’informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeix el lloc de destinació del viatge per l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (excepte en cas d’un altre acord amb l’agència) com les conseqüències derivades de no portar o del fet que no siguin vàlids.

Els clients estrangers s’han d’assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d’entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències del seu incompliment.

Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, signat pels dos pares, pel pare que tingui la guarda i custòdia (en casos de matrimonis separats o divorciats) o pel tutor.

10.Equipatges

L’agència organitzadora no es fa responsable de les pèrdua o danys ocasionats durant el viatge o transport. En cas de pèrdua de l’equipatge per la companyia aèria, ens remetem a les condicions regulades per la IATA.

11.Assegurances

En tots els viatges d’aquest programa està inclosa l’assegurança de viatge. Els clients que ho desitgin podran contractar una assegurança de despeses d’anul·lació de viatge en el moment de fer la inscripció a aquest.

12. Responsabilitat

L’agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l’execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.

No obstant això, quedarà eximida d’aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible), per un fet que ni l’agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar o quan la causa sigui imputable al client o a un tercer.

El client queda obligat a comunicar a l’agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l’execució del contracte que hagi comprovat in situ.

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l’alteració de l’itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificats per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infraestructura local. Qualsevol altra alteració de la ruta ha de ser aprovada pel grup i consentida expressament per l’agència.

13. Tractament de dades de caràcter personal

Les dades personals de les persones físiques que, en nom propi o en representació d’entitats jurídiques, contractin amb aquesta agència s’incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat de Kartika viatges.

En el moment en què l’usuari facilita les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis de la nostra web, aquests són incorporades a la nostra base de dades amb la finalitat de realitzar la gestió general de contactes comercials, dels concursos organitzats per l’empresa i per a l’enviament, a través de qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, mailing o qualsevol altre mitjà telemàtic), d’informació referida als productes i serveis oferts per Kartika viatges

Les dades personals enviades pels usuaris estan protegides i la seva manipulació està restringida d’acord a la legislació espanyola reflectida en el nou Reglament General de Protecció de Dades europeu que recull el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i lliure circulació de dades personals i que reemplaça l’actual Llei Orgànica 15/1999 (LOPD).

En tot moment, les persones incloses en el nostre fitxer poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la referida llei i altres normes que es desenvolupin. Per a això, l’usuari haurà de comunicar escrivint a l’adreça de correu electrònic o postal indicades a l’apartat Informació de contacte. Els usuaris podran demanar el cessament dels enviaments de missatges publicitaris escrivint un missatge a l’adreça de correu electrònic a info@kartikaviatges.com

L’agència queda facultada per utilitzar aquells dades durant la vigència del contracte i per a la informació dels seus serveis.

14.Vigència

Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data 13 de febrer de 2015 i tenen una vigència indefinida.